Onze school

Wie zijn wij en hoe handelen wij?

Onze school

De Schatkamer is een basisschool voor Daltononderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen met al hun overeenkomsten en al hun verschillen samen opgroeien, werken en plezier maken. Daarbij maakt het niet uit wat je geloof is, waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet. We zijn allemaal verschillend en toch allemaal gelijk. Daarom hebben wij ook een eenvoudig en krachtig motto: NIET APART MAAR SAMEN. Het betekent voor ons dat elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is.
Respect hebben voor jezelf, de ander en het andere staan daarbij centraal. Zowel voor kinderen als voor ouders geldt, dat we willen proberen elkaar te helpen, elkaar te steunen en weerbaar te maken. We willen een school zijn waar door iedereen met plezier gewerkt en geleerd wordt en waar respect voor jezelf, de ander en het andere belangrijk is.
De leerkrachten hebben de cursus Daltononderwijs gevolgd en de school heeft sinds maart 2010 het officiële Dalton-certificaat. Binnen het Daltononderwijs spitsen alle pedagogische, didactische en organisatorische uitgangspunten zich toe op de vijf belangrijke kenmerken van deze onderwijsvorm: vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie,  effectiviteit en zelfstandigheid.

Uitgangspunten van De Schatkamer:
– Iedereen telt mee; niet apart maar samen.
– Duidelijkheid voor ieder
– Leren met plezier
– Ieder kind zijn talent
– Samen aan het werk
– Een sterk team
Met deze website willen we ouders, kinderen en overige bezoekers een goed beeld geven van onze school. Ook willen we u op de hoogte houden van de actualiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierover kunt u lezen in de verschillende nieuwsbrieven.
Bent u op zoek naar een actieve en gezellige basisschool voor uw kind(-eren), dan nodigen wij u van harte uit om onze school eens te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer, de manier van werken en de dagelijkse praktijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met de directie, Jan van Dorsser en Irene Versteeg. Gegevens te vinden onder de tab ‘Contact’.

Graag tot ziens!

Ons team

Directeur – Jan van Dorsser
Locatiedirecteur – Irene Versteeg
Onderwijsondersteuner: Ilse van Dorsser

Leerkrachten:
Groep 1-2: juf Maria (di, wo, do ) en juf Miriam (ma, vr)
Groep 3-4: juf Ceren (ma, di, wo), juf Nazile/ juf Myrna (do, vr)
Groep 5-6: juf Annemieke (di, wo, do,vr) en juf Serena (ma, di, wo, do)
Groep 7-8: juf Anne (ma, di, wo) en juf Daniëlle (do, vr)

Ons team wordt regelmatig bijgestaan door stagiaires van de PABO.

IB’er

Binnen de school is een Intern Begeleider aangesteld. De leerkracht die met deze taak belast is, draagt de verantwoording voor de doorgaande coördinatie van de zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de leerlingenzorg. Irene Versteeg is onze Intern Begeleider.
Wanneer u iets over uw kind wilt vertellen of vragen is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon. Als u een vraag heeft voor IB, mag u altijd bij haar binnenlopen. Een afspraak maken kan ook.

Expressie

Hiertoe behoren tekenen, handvaardigheid, muziek, toneelspelen en andere vormen van dramatische expressie. Jonge kinderen zijn vaak spontaan en hebben veel fantasie. Een enkele opdracht is meestal voldoende om hen tot creatieve uitingen te laten komen.

Oudere kinderen hebben veel meer een duidelijke en goed omlijnde opdracht nodig, omdat het resultaat, het uiteindelijke product, voor hen belangrijk is. Natuurlijk stemmen wij ons onderwijs hierop af.

Bij handvaardigheid en tekenen is het van belang veel verschillende materialen en technieken aan te bieden. Kinderen moeten leren om gereedschappen op de juiste wijze te gebruiken.

Muziek bestaat in de onderbouw voornamelijk uit het zingen van liedjes. Deze worden met bewegingen ondersteund, zodat de kinderen een goed maat- en ritmegevoel ontwikkelen. In de bovenbouw maken de kinderen behalve met popmuziek ook kennis met klassieke muziek en muziek uit niet-westerse culturen.

Een dag op De Schatkamer

Wij beginnen onze dag op De Schatkamer om half negen. Onze deuren zijn vanaf vijf voor half negen open, dan luidt de bel en kunnen de kinderen en hun ouders naar binnen. Om half negen gaat de tweede bel, het teken dat de les gaat beginnen.

Eten en drinken

In alle groepen kunnen de kinderen ‘s ochtends wat eten en drinken. Het is verstandig om drinkbekers, bakjes en dergelijke te voorzien van de naam van uw kind. Deze bekers en bakjes nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk gezond te ‘snacken’. Dus liever geen snoep of blikje frisdrank mee, maar fruit of groente (zoals paprika, tomaatjes of komkommer) en ‘gezonde’ dranken.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Daarnaast mag hij of zij, samen met een medeleerling de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Eventueel mag het kind ook een traktatie voor de leerkrachten meenemen.

Eén keer per jaar vieren alle leerkrachten hun verjaardag in de klas.

Podiumvoorstelling

Meerdere keren per jaar genieten wij met de hele school van podiumvoorstellingen. Elke groep verzorgt minimaal één keer per jaar een podiumvoorstelling. De kinderen maken samen met de leerkracht een voorstelling. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Uiteraard bent u als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de podiumvoorstelling van uw (klein)kind bij te wonen. Deze houden we op woensdag.

Op weg in de 21e eeuw

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen. Daarom is ons onderwijs er op gericht om de leerlingen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. U kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties. Wij hanteren hierbij de 21st century skills.

Bibliotheek

Wij maken volop gebruik van de mogelijkheden van de bibliotheek.

Hoe spelen wij in op jouw kind?

Leerlingvolgsysteem

Alle ouders krijgen bij het aanmelden van hun zoon(s)/ dochter(s) een inlogcode om de ontwikkeling van hun kind(eren) thuis te kunnen volgen.

Portfolio

Het portfolio is een levenddocument waarin uw kind in de basisschooljaren allerlei materialen verzamelen waaronder:

  • Rapport (gemiddelde cijfers)
  • Foto’s (excursies, schoolreisje)
  • Ingevulde formulieren (ik-rapport, gesprekken, talentenproject, persoonlijke berichten)
  • Hier ben ik trots op!

Rapport:
Via parnassys kunt u de voortgang en het volledige rapport van uw kind inzien. In deze map zal een lijst komen per leerjaar met de gemiddelde cijfers van de vakken.

Foto’s:
De kinderen zullen gedurende het schooljaar op schoolreisje/kamp gaan. Hierbij zullen er ook foto’s worden genomen. Daarnaast kan het zo zijn dat de kinderen op excursie gaan. De foto’s zullen worden verzameld in de map.

Ingevulde formulieren:
Deze formulieren kunnen per klas en leerjaar verschillen. Elk jaar vinden er allerlei activiteiten en gesprekken plaats waarbij soms een formulier wordt ingevuld. Dit formulier zou dan kunnen worden toegevoegd in de map.

Hier ben ik trots op:
De zin zegt het al. De kinderen zijn trots op datgene wat ze gemaakt of gedaan hebben. Dit willen ze graag zichtbaar hebben in hun map door middel van foto’s en/of tekeningen.

De map zal twee keer mee gaan naar huis gedurende het schooljaar. In februari tijdens het tweede ontwikkelgesprek en in juni tijdens het afsluitende ontwikkelgesprek voor de zomervakantie. Aan het einde van groep 8 zal de map meegaan naar huis en kan uw kind terugkijken vol trots op zijn/haar basisschool periode.

Ontwikkelgesprekken

Per schooljaar worden er 3 ontwikkelgesprekken gevoerd. Tijdens een ontwikkelgesprek presenteert het kind zijn/haar portfolio en wordt er over de ontwikkeling gesproken. Tevens worden de gestelde doelen geëvalueerd en nieuwe doelen vastgesteld.

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 mogen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elke groep (5, 6, 7 en 8) worden een jongen en een meisje gekozen voor de leerlingenraad. Samen met de locatieleider vergaderen zij eenmaal per zes weken.  Voorafgaand aan de vergadering bespreken de kinderen met hun eigen groep wat er goed gaat op school en welke verbeterpunten of wensen er zijn. Ook betrekt de schoolleiding de leerlingenraad in keuzes die gemaakt moeten worden.

Onderwijsaanbod voor ieder kind!

De school vindt het belangrijk dat een kind zich kan ontwikkelen op zijn/haar eigen manier. Naast het onderwijsaanbod dat in de klas wordt aangeboden zijn er binnen de school verschillende mogelijkheden om kinderen uit te dagen of te ondersteunen. De kinderen die ondersteuning nodig hebben krijgen extra begeleiding en/of zullen aangepast onderwijs krijgen om zich op zijn/haar eigen manier te ontwikkelen. Daarnaast is er een plusochtend opgezet. Deze ochtend vindt plaats op school zelf. Tijdens deze ochtend worden kinderen extra uitgedaagd doormiddel van het werken in projecten.

Wij zullen als school ouders/verzorgers inlichten indien er behoefte is aan ondersteuning of extra uitdaging. Ouders/verzorgers en school zijn partners van elkaar die samenwerken om het kind te laten ontwikkelen.

Talentontwikkeling

In 4 blokken van 8 weken ontdekken de kinderen waar hun talent zit. Elk kind gaat op zoek naar zijn/haar talent.  Thema’s waar kinderen zich kunnen ontwikkelen zijn:

  • musical
  • kunst
  • sport
  • techniek
  • verzorging

Onze school aan het woord

“De kinderen zijn geweldig! We hebben veel plezier allemaal.”

Maria en LinettaGroep 1/2

“Onze leerlingen en wij zijn een geweldig team!”

AnnemiekeGroep 7/8

“Wij vinden het mooi om de ontwikkeling van onderbouw naar bovenbouw te zien groeien, vooral het toenemen van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.”

Ceren en NazileGroep 5/6

“Een prachtige school waar iedereen met plezier naar toe gaat”

JanDirecteur

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Onze schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 t/m 8

Maandag 8.30 – 14.00
Dinsdag 8.30 – 14.00
Woensdag 8.30 – 14.00
Donderdag 8.30 – 14.00
Vrijdag 8.30 – 14.00

We stellen het op prijs, dat uw kind op tijd op school aanwezig is en
indien dat van toepassing is, ook weer op tijd van school wordt opgehaald. Ook vragen we u uw kind vóór 8.30 uur af te melden bij ziekte of anderszins (tel. 331502).

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. U kunt dan met uw kind mee naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan de lessen beginnen.

Bij elke groep ligt een agenda, daarin kunt u een doktersafspraak, verjaardagen en overige onderwerpen aangeven die handig zijn voor de leerkracht om te weten.
Heeft u iets wat u met de leerkracht wilt bespreken dan kunt u dat na 14.00 doen.

Wij hebben een continurooster. Alle kinderen eten op school. U geeft dus elke dag iets mee voor de kleine pauze en voor de lunchpauze.

Gymrooster 2017 – 2018

Groep
Maandag11.45 – 12.253-4
12.25 – 13.055-6
13.05 – 13.457-8
Vrijdag
08.30 – 09.107-8
09.10 – 09.505 – 6
09.50 – 10.303-4

Jaarrooster / vakanties

Hier vindt u de kalender.

De Schatkamer in beeld

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!