Ouders

en

verzorgers

Ouders

en

verzorgers

Hoe kan ik mij als ouder inzetten voor de school?

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De taak van de MR is het behartigen van de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De vergaderingen worden ongeveer eens per zes weken gehouden en zijn openbaar. De MR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten en van de ouders van leerlingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Antebasisscholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle (medezeggenschapsraden van de ) afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig zijn vastgelegd in een reglement.

Hulp op school door ouders

Op school helpen ouders bij verschillende activiteiten op De Schatkamer, zowel onder als na schooltijd. Omdat een aantal ouders zich zo intensief inzet, kunnen wij op school veel activiteiten organiseren. Dankzij deze hulp kunnen onder andere excursies doorgaan en zijn sporttoernooien uitvoerbaar.
De ouderhulp op school wordt onder andere voor de volgende activiteiten ingezet:

  • hulp tijdens de lessen handvaardigheid, hulp als (voor)leesouder, computerouder
  • hulp bij de sinterklaas-, kerst-, paasviering

Waarom ouderbetrokkenheid?

Door de toegenomen marktwerking in het onderwijs, onze aandacht voor kwaliteitszorg, publieke verantwoording, is het voor de scholen nog belangrijker geworden om een goede band met hun klanten (ouders) te creëren. Wederzijdse betrokkenheid en het aanzetten tot dialoog vinden wij belangrijk. Want, ouders en school, hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs.

Overblijven op De Schatkamer

Door het werken met een continuerooster blijven alle kinderen tussen de middag op school. De kinderen eten samen met de leerkracht in de groep. Daarnaast is er tijd om buiten te spelen De kinderen hebben hierdoor een half uur pauze.

Schooltijden

Dagdeel

maandag

Groep 1 tm 4

08.30 – 14.10

Groep 5 tm 8

08.30 – 14.10

dinsdag08.30 – 14.1008.30 – 14.10
woensdagochtend 08.30 – 12.30
middag vrij
ochtend 08.30 – 12.30
middag vrij
donderdag08.30 – 14.1008.30 – 14.10
vrijdag:ochtend 08.30 – 12.30
middag vrij
ochtend 08.30 – 12.30
middag vrij

Verlof/leerplicht

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. U kunt dit doorgegeven aan de leerkracht door ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch uw kind ziek te melden.

ziek kind

Extra (vakantie) verlof
Zijn er omstandigheden in uw directe omgeving , zoals een huwelijk, begrafenis of gezinsuitbreiding, dan kunt u voor uw kind extra verlof aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatieleider Irene Versteeg. Dit geldt ook wanneer u extra vakantieverlof wilt aanvragen. Hiervoor geldt een aantal wettelijke regels.

Leerplicht vierjarige
Op het moment dat uw kind ingeschreven staat bij onze school (vanaf vier jaar), valt hij of zij onder de regels van de school. Dat betekent dat, hoewel uw kind nog niet formeel onder de leerplichtwet valt, hij of zij wel gewoon naar school moet. Uw kind kan dus niet zomaar een weekje vrij krijgen, omdat hij of zij nog maar vier jaar is.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Nieuwsbrief

Als regel ontvangt u elke week de nieuwsbrief. Hierin worden alle actuele zaken opgenomen als nieuws, feesten, sportactiviteiten, etc. Kortom alles wat zich in de komende weken afspeelt en wat voor u van belang is of leuk is om te weten.

Facebook

De Schatkamer beschikt over een eigen Facebookpagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga naar De Schatkamer op Facebook

Informatieavond/jaarvergadering

In oktober vindt er een algemene informatieavond plaats. De Medezeggenschapsraad legt verantwoording af over diverse zaken. Er worden onder andere jaarverslagen besproken.
Er wordt teruggekeken naar het afgelopen schooljaar en vooruit gekeken naar het nieuwe schooljaar.

De Schatkamer van A tm Z

Deze A tot en met Z is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op De Schatkamer.