Bovenbouw

Groep 7-8: Leren van en met elkaar. Samen bereik je meer!

Groep 6-7: Leren kun je leren. Ieder op zijn/haar eigen manier!

Wat je moet weten over de bovenbouw

 • Eigen verantwoordelijkheid met weektaak

  Vanaf groep 4 leren de kinderen hoe je moet plannen met behulp van de weektaak. Zij doen dit zelfstandig en plannen de taak met de kleuren van de week. Aan het eind van de week wordt de weektaak geëvalueerd, zodat de kinderen weten wat ze de volgende weektaak anders kunnen doen.

 • Passend onderwijs door de Talentenklas

  De Talentenklas binnen onze Antebasisscholen heeft de volgende doelstellingen:
  De kinderen ontwikkelen een zelfbeeld passend bij hun mogelijkheden. De kinderen leren ‘leren’, d.w.z. ze leren planmatig werken, ze gebruiken passende leerstrategieën en leren doorzetten. De kinderen gebruiken hun kennis en vaardigheden voor het analyseren van problemen en komen tot oplossingen voor deze problemen.
  De kinderen worden uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten. De kinderen maken kennis met vakgebieden die niet in het programma van het basisonderwijs zijn opgenomen. De kinderen ontmoeten en leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken.

  Doel
  De Talentenklas is een initiatief van Antebasisscholen en het Almere College. De algemene doelstelling van de Talentenklas is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de talentenklas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren leren (leerstrategieën) en samenwerken.

 • Voorbereiden op de eind-toets

  De basisschool bepaalt in februari het schooladvies. Het advies van de basisschool is gebaseerd op de ervaringen in de totale schoolperiode. Voor 1 maart heeft de leerkracht hierover een adviesgesprek met leerling en ouders en daarna wordt het definitieve advies doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs.
  De leerkracht van groep 8 baseert het schooladvies op de het ontwikkelingsproces en resultaten die zijn afgenomen in de basisschoolperiode en na bespreking met de leerkracht van groep 8 en met de intern begeleider.
  Na 1 maart heeft de groepsleerkracht een gesprek met de coördinatoren van het Voortgezet Onderwijs In april wordt de eindtoets afgenomen. Er vindt opnieuw een gesprek plaats met ouders en leerling als de score van de eindtoets een andere richting aangeeft dan het reeds gegeven advies. Vanuit de basisschool kan na dit gesprek het advies in incidentele gevallen eventueel naar boven worden bijgesteld. Het advies wordt op dat moment niet meer naar beneden bijgesteld. Eventuele wijzigingen in het advies worden door de leerkracht aangepast en doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs.

SAMEN NAAR EEN MOOIE TOEKOMST

Ons motto: ontmoet, ontdek, ontwikkel. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en plezier voelen op school. Dit is de juiste basis om tot goed leren te komen.

Met het goed leren plannen en een goede voorbereiding naar het Voortgezet Onderwijs zijn onze leerlingen, na groep 8, helemaal klaar voor de volgende stap in hun schoolleven.

Bovenbouw groep 6-7

In de groep 6-7 combi leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Door het effectief werken aan doelen binnen de verschillende vakgebieden worden de leerlingen zich bewust van hun leerstijl en wat zij nodig hebben om de gestelde doelen te behalen. Dit kan bereikt worden door het inzetten van diverse werkvormen. Denk hierbij aan werken met een maatje, actieve werkvormen en groepsdoorbroken werken aan projecten. De weg naar het eindresultaat, het proces, is hierbij het belangrijkste. Gaandeweg leer je namelijk het meest. Kun je je weg bijstellen, hulp vragen, verbindingen leggen? Dit alles maakt de leerlingen sterk en geeft ze kennis van hun eigen kunnen. Ze houden hun vorderingen bij in een eigen overzicht, vieren hun successen en verwerken dit in hun portfolio. Tijdens de ontwikkelgesprekken die gevoerd worden met leerlingen, leerkrachten en ouders nemen de leerlingen in de bovenbouw hierin steeds meer het voortouw. Het portfolio dient hierbij als basis voor het gesprek.

Leerkracht:

groep 6-7: juf Annemieke (ma, di, wo, do,vr)

Bovenbouw groep 7-8

In groep 7-8 werken we op deze wijze verder. Naast de gevarieerde werkvormen en projecten worden de leerlingen in groep 8 extra uitgedaagd met het stellen van een doel: Wel schoolniveau wil ik halen? Wat ben ik bereid hiervoor te doen? Welke werkhouding heb ik hiervoor nodig? Deze doelen worden visueel gemaakt in de klas en zijn de rode draad richting de schooladviezen in februari. Deze adviezen worden zo nodig bijgesteld na de eindtoets in april (Iep-toets).

De vakken uit de bovenbouw zijn:

 • Rekenen
 • Taal/woordenschat
 • Spelling
 • Technisch – en begrijpend lezen
 • Schrijven (zowel eigen handschrift ontwikkelen als creatief schrijven)
 • Natuur/techniek
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Engels
 • Sova
 • Verkeer (om het jaar verkeersexamen, zowel praktijk als theorie. Zo gaat iedere leerling na de basisschool veilig op weg)
 • Gym
 • Crea (muziek, drama, handvaardigheid)

En verder:

 • Spreekbeurten
 • Presentaties
 • Huiswerk (opbouwend meer richting groep 8)
 • Talent (meerdere blokken per jaar, groepsdoorbroken)
 • Bieb (iedere 3 weken boeken lenen en helpen bij het innemen, uitlenen en opruimen)
 • Schoolkamp (een 3-daags kamp)
 • Musical of film in groep 8 ter afscheid
 • Gastlessen 

Leerkrachten: juf Anne (ma. di. wo.) en juf Daniëlle (do vr.)

Bovenbouwers aan het woord

Op school zijn actieve lessen en je mag veel samenwerken. Er zijn lieve juffen en gezellige leerlingen.

De Schatkamer is een gezellige school. Er zijn aardige mensen en het is leuk, want we helpen elkaar en er wordt niet gepest.

Op de Schatkamer zijn we allemaal anders. Iedereen is speciaal en we worden hetzelfde behandeld. We maken veel vriendjes en vriendinnetjes.

De Schatkamer is een hele leuke school. Je kan jezelf zijn en het is super gezellig. We werken aan onze talenten en we krijgen leuke en leerzame lessen. We zijn heel actief.

Bovenbouw in beeld

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!