Ouders

en

verzorgers

Hoe kan ik mij als ouder inzetten voor de school?

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De taak van de MR is het behartigen van de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De vergaderingen worden ongeveer eens per zes weken gehouden en zijn openbaar. De MR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten en van de ouders van leerlingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Antebasisscholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle (medezeggenschapsraden van de ) afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig zijn vastgelegd in een reglement.

Hulp op school door ouders

Op school helpen ouders bij verschillende activiteiten op De Schatkamer, zowel onder als na schooltijd. Omdat een aantal ouders zich zo intensief inzet, kunnen wij op school veel activiteiten organiseren. Dankzij deze hulp kunnen onder andere excursies doorgaan en zijn sporttoernooien uitvoerbaar.
De ouderhulp op school wordt onder andere voor de volgende activiteiten ingezet:

  • hulp tijdens de lessen handvaardigheid, hulp als (voor)leesouder, computerouder
  • hulp bij de sinterklaas-, kerst-, paasviering

Ouderhulp wordt georganiseerd via Parro. Hier kunt u zich inschrijven wanneer er een hulpvraag wordt uitgezet.

Waarom ouderbetrokkenheid?

Door de toegenomen marktwerking in het onderwijs, onze aandacht voor kwaliteitszorg, publieke verantwoording, is het voor de scholen nog belangrijker geworden om een goede band met hun klanten (ouders) te creëren. Wederzijdse betrokkenheid en het aanzetten tot dialoog vinden wij belangrijk. Want, ouders en school, hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs.

Overblijven op De Schatkamer

Door het werken met een continuerooster blijven alle kinderen tussen de middag op school. De kinderen eten samen met de leerkracht in de groep. Daarnaast is er tijd om buiten te spelen De kinderen hebben hierdoor een half uur pauze.

Verlof/leerplicht

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. U kunt dit doorgegeven aan de leerkracht door ‘s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch uw kind ziek te melden, ziekmeldingen mogen ook via Parro doorgegeven worden.

ziek kind

Extra (vakantie) verlof
Zijn er omstandigheden in uw directe omgeving , zoals een huwelijk, begrafenis of gezinsuitbreiding, dan kunt u voor uw kind extra verlof aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatieleider Irene Versteeg. Dit geldt ook wanneer u extra vakantieverlof wilt aanvragen. Hiervoor geldt een aantal wettelijke regels.

Leerplicht vierjarige
Op het moment dat uw kind ingeschreven staat bij onze school (vanaf vier jaar), valt hij of zij onder de regels van de school. Dat betekent dat, hoewel uw kind nog niet formeel onder de leerplichtwet valt, hij of zij wel gewoon naar school moet. Uw kind kan dus niet zomaar een weekje vrij krijgen, omdat hij of zij nog maar vier jaar is.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Parro

Wij werken met Parro. Dit is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Tevens wordt Parro gebruikt om de ontwikkelgesprekken te plannen en om hulpouders te vinden. Via Parro wordt er allemaal informatie verspreid over de school, de groepen, activiteiten, etc. Ouders/verzorgers blijven zo op de hoogte van alle zaken binnen en rondom de school.

Jaarkalender

Download hier de jaarkalender 2020-2021

Facebook

De Schatkamer beschikt over een eigen Facebookpagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga naar De Schatkamer op Facebook

Instagram

De Schatkamer beschikt over een eigen Instagram. Op de pagina vind je alle leuke filmpjes en foto´s van de school. Zoek ons op: deschatkamer2020

Informatiemarkt

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatiemarkt gehouden. Hier vertellen de kinderen alles wat u moet weten over wat ze dat schooljaar gaan doen. De leerkracht is aanwezig om vragen te beantwoorden.

AVG | Wat doen wij

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.

Via Parro kunt u zelf uw privacy-voorkeuren doorgeven. Dit zorgt ervoor dat de school hier rekening mee kan houden.