Ouderbetrokkenheid

Hoe spelen we in op jouw kind?

Ons onderwijs is gericht op de toekomst. Door middel van de pijlers van Dalton bereiden we de kinderen voor op de maatschappij. Hierin wordt zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en sociale verantwoordelijkheid van hen gevraagd.

We werken vanuit de ‘’Gouden driehoek’’

Binnen deze driehoek staat het kind centraal. Ouder(s)/verzorger(s) en school ondersteunen en begeleiden het kind vanuit verschillende invalshoeken. De driehoek staat voor samenwerking en verbondenheid.

De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van de kinderen. Dit bespreken we tijdens de ontwikkelgesprekken gedurende het schooljaar. Korte lijnen tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van de kinderen is belangrijk!

Gedurende het schooljaar vinden er meerdere activiteiten plaats. Hierbij vinden we het belangrijk dat we ouders betrekken. Wij betrekken de ouder(s)/verzorger(s) bij deze activiteiten, door hen via Parro uit te nodigen om te helpen/begeleiden.

Parro is een groot ouderportaal, waarin we als school berichten delen over de kinderen of de ontwikkelingen binnen de school. Dit portaal is alleen beschikbaar voor ouder(s)/verzorger(s) van de school (AVG-wet).

 

 

 

shutterstock_394222996
Ouders en verzorgers

AVG – Wat doen wij

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.

Via Parro kunt u zelf uw privacy-voorkeuren doorgeven. Dit zorgt ervoor dat de school hier rekening mee kan houden.