Onze school

Wie zijn wij en hoe handelen wij?

Onze school

De Schatkamer is een basisschool voor Daltononderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen met al hun overeenkomsten en al hun verschillen samen opgroeien, werken en plezier maken. Daarbij maakt het niet uit wat je geloof is, waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet. We zijn allemaal verschillend en toch allemaal gelijk. Daarom hebben wij ook een eenvoudig en krachtig motto: NIET APART MAAR SAMEN. Het betekent voor ons dat elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is.
Respect hebben voor jezelf, de ander en het anderen staan daarbij centraal. Zowel kinderen en ouders/verzorgers proberen elkaar te helpen, elkaar te steunen en weerbaar te maken. We willen een school zijn waar door iedereen met plezier gewerkt en geleerd wordt en waar respect voor jezelf, de ander en het anderen belangrijk is.
Onze kernwoorden: Aandacht, Doelgericht, Persoonlijke ontwikkeling, Betrokken en Samen actief.

Uitgangspunten van De Schatkamer:

 • Al ons handelen is gericht op het creëren van een fijne sfeer waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op cognitief gebied.
 • We willen, dat kinderen elkaar, maar ook zichzelf respecteren/accepteren.
 • We houden rekening met de verschillen tussen kinderen.
 • Door het samen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind zijn zowel de leerkracht, ouders/verzorgers en het kind betrokken bij het leerproces.
 • We streven naar een grote variatie in coöperatieve werkvormen en (onderwijs)materialen. Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van actief leren kinderen de stof/informatie beter begrijpen en kunnen toepassen in de praktijk.
 • We werken vanuit leerdoelen, zodat we kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van het kind.

Met deze website willen we ouders, kinderen en overige bezoekers een goed beeld geven van onze school. Ook willen we u op de hoogte houden van de actualiteiten en ontwikkelingen op onze school.  Bent u op zoek naar een actieve en gezellige basisschool voor uw kind(-eren), dan nodigen wij u van harte uit om onze school eens te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer, de manier van werken en de dagelijkse praktijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met de directie, Irene Versteeg. Gegevens te vinden onder de tab ‘Contact’.

Graag tot ziens!

Ons team

Directeur: Irene Versteeg

Leerkrachten:
Groep 0-1 : juf Sigrid (ma, di, wo ) en juf Miriam (ma, vr)

Groep 2: juf Manon (alle dagen)

Groep 3: juf Ceren (ma, di, wo) en juf Serena (wo, do, vr)

Groep 4-5: juf Ilse (ma, di, wo,) en juf Nazile (do,vr)

Groep 6-7: juf Annemieke (alle dagen)

Groep 7-8: juf Anne (ma, di, wo) en juf Daniëlle (do, vr)

Ons team wordt regelmatig bijgestaan door stagiaires van de PABO.

IB’er

Binnen de school is een Intern Begeleider aangesteld. De intern begeleider draagt verantwoording voor de doorgaande coördinatie van de zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de leerlingenzorg. Irene Versteeg is onze Intern Begeleider.

Wanneer u iets over uw kind wil vertellen of vragen is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon. Als u een vraag heeft voor IB, mag u altijd bij haar binnenlopen. Een afspraak maken kan ook.

Expressie

Hiertoe behoren tekenen, handvaardigheid, muziek, toneelspelen en andere vormen van dramatische expressie. Jonge kinderen zijn vaak spontaan en hebben veel fantasie. Een enkele opdracht is meestal voldoende om hen tot creatieve uitingen te laten komen.

Oudere kinderen hebben veel meer een duidelijke en goed omlijnde opdracht nodig, omdat het resultaat, het uiteindelijke product, voor hen belangrijk is. Natuurlijk stemmen wij ons onderwijs hierop af. We werken veel in thema’s die hierbij aansluiten.

Bij handvaardigheid en tekenen is het van belang veel verschillende materialen en technieken aan te bieden. Kinderen moeten leren om gereedschappen op de juiste wijze te gebruiken. Iedere vrijdag is er handvaardigheid op school.

Muziek bestaat in de onderbouw voornamelijk uit het zingen van liedjes. Deze worden met bewegingen ondersteund, zodat de kinderen een goed maat- en ritmegevoel ontwikkelen. In de bovenbouw maken de kinderen behalve met popmuziek ook kennis met klassieke muziek en muziek uit niet-westerse culturen. Daarnaast beschikt de methode KWINK (sociaal-emotionele) vele liedjes om samen te zingen. Dit draagt bij aan een positieve sfeer in de klas.

Een dag op De Schatkamer

Wij beginnen onze dag op De Schatkamer om half negen. Onze deuren zijn vanaf vijf voor half negen open, dan luidt de bel en kunnen de kinderen naar binnen.

Eten en drinken

De kinderen hebben twee keer per dag pauze. Een ochtendpauze om 10:15 en een middagpauze om 11:45. Het is verstandig om drinkbekers, bakjes en dergelijke te voorzien van de naam van uw kind. Deze bekers en bakjes nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk gezond te ‘snacken’. Dus liever geen snoep of blikje frisdrank mee, maar fruit of groente (zoals paprika, tomaatjes of komkommer) en ‘gezonde’ dranken.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Daarnaast mag hij of zij, samen met een medeleerling de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Eventueel mag het kind ook een traktatie voor de leerkrachten meenemen.

Eén keer per jaar vieren alle leerkrachten hun verjaardag in de klas.

Podiumvoorstelling

Twee keer per jaar is er een podiumvoorstelling. De onderbouw/middenbouw bereiden samen een toneelstuk voor en de bovenbouw. De kinderen maken samen met de leerkracht een voorstelling. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Uiteraard bent u als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de podiumvoorstelling van uw (klein)kind bij te wonen. Hier over volgt tegen die tijd meer informatie.

Op weg in de 21e eeuw

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen. Daarom is ons onderwijs er op gericht om de kinderen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. U kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties. Wij hanteren hierbij de 21st century skills.

Bibliotheek

Wij maken volop gebruik van de mogelijkheden van de bibliotheek. De kinderen kiezen meerdere keren per jaar boeken uit om te lezen in de klas. We bespreken met de kinderen hun leesniveau, zodat ze gericht kunnen lezen en een boek kunnen zoeken zowel gericht op niveau als interesse.

Hoe spelen wij in op jouw kind?

Leerlingvolgsysteem

Alle ouders krijgen bij het aanmelden van hun zoon(s)/ dochter(s) een inlogcode om de ontwikkeling van hun kind(eren) thuis te kunnen volgen. Dit gaat via het leerlingvolgysteem ´Parnassys´.

Portfolio

Het portfolio is een levenddocument waarin uw kind in de basisschooljaren allerlei materialen verzamelend:

 • Rapport (gemiddelde cijfers)
 • Foto’s (excursies, schoolreisje)
 • Ingevulde formulieren (ik-rapport, gesprekken, talentenproject, persoonlijke berichten)
 • Hier ben ik trots op!

Rapport:
Via Parnassys kunt u de voortgang en het volledige rapport van uw kind inzien. In het portfolio zal een lijst komen per leerjaar met de gemiddelde cijfers van de vakken.

Foto’s:
De kinderen zullen gedurende het schooljaar op schoolreisje/kamp gaan. Hierbij zullen er ook foto’s worden genomen. Daarnaast kan het zo zijn dat de kinderen op excursie gaan. De foto’s zullen worden verzameld in het portfolio.

Ingevulde formulieren:
Deze formulieren kunnen per klas en leerjaar verschillen. Elk jaar vinden er allerlei activiteiten en gesprekken plaats waarbij soms een formulier wordt ingevuld. Dit formulier zou dan kunnen worden toegevoegd in de map. Daarbij evalueren en reflecteren kinderen op hun eigen (ontwikkelings-)proces.

Hier ben ik trots op:
De zin zegt het al. De kinderen zijn trots op datgene wat ze gemaakt of gedaan hebben. Dit willen ze graag zichtbaar hebben in hun map door middel van foto’s en/of tekeningen.

De map zal twee keer mee gaan naar huis gedurende het schooljaar. In februari tijdens het tweede ontwikkelgesprek en in juni tijdens het afsluitende ontwikkelgesprek voor de zomervakantie. Aan het einde van groep 8 zal de map meegaan naar huis en kan uw kind terugkijken vol trots op zijn/haar basisschool periode.

Ontwikkelgesprekken

Per schooljaar worden er 3 ontwikkelgesprekken gevoerd. Tijdens een ontwikkelgesprek presenteert het kind zijn/haar portfolio en wordt er over de ontwikkeling gesproken. Tevens worden de gestelde doelen geëvalueerd en nieuwe doelen vastgesteld.

Onderwijsaanbod voor ieder kind!

De school vindt het belangrijk dat een kind zich kan ontwikkelen op zijn/haar eigen manier. Naast het onderwijsaanbod dat in de klas wordt aangeboden zijn er binnen de school verschillende mogelijkheden om kinderen uit te dagen of te ondersteunen. De kinderen die ondersteuning nodig hebben krijgen extra begeleiding en/of zullen aangepast onderwijs krijgen om zich op zijn/haar eigen manier te ontwikkelen. Daarnaast is er een plusgroep opgezet, waarbij kinderen worden uitgedaagd op verschillende vakgebieden.

Wij zullen als school ouders/verzorgers inlichten indien er behoefte is aan ondersteuning of extra uitdaging. Ouders/verzorgers en school zijn partners van elkaar die samenwerken om het kind te laten ontwikkelen.

Talentontwikkeling

In 4 blokken van 4 weken ontdekken de kinderen waar hun talent zit. Elk kind gaat op zoek naar zijn/haar talent. We bieden actieve, uitdagende en vernieuwde lessen aan waarbij kinderen worden uitgedaagd om te onderzoeken en te ontdekken wat hun talenten zijn.

 • Natuur & Techniek
 • Theater
 • Fotografie
 • Sport & gezondheid

Onze school aan het woord

”Ieder kind krijgt de ruimte om zich op zijn/haar eigen manier te ontwikkelen.”

“Onze leerlingen en wij zijn een geweldig team!”

“Wij vinden het mooi om de ontwikkeling van onderbouw naar bovenbouw te zien groeien, vooral het toenemen van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.”

“Een prachtige school waar iedereen met plezier naar toe gaat”

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Onze schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 t/m 8

Maandag 8.30 – 14.00
Dinsdag 8.30 – 14.00
Woensdag 8.30 – 14.00
Donderdag 8.30 – 14.00
Vrijdag 8.30 – 14.00

We stellen het op prijs, dat uw kind op tijd op school aanwezig is en
indien dat van toepassing is, ook weer op tijd van school wordt opgehaald. Ook vragen we u uw kind vóór 8.30 uur af te melden bij ziekte of anderszins. Dit kan via Parro. U kunt de leerkracht een persoonlijk bericht sturen via de knop gesprekken.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. U kunt dan met uw kind mee naar binnen. Om 8.30 gaan de lessen beginnen.

Heeft u iets wat u met de leerkracht wilt bespreken dan kunt u berichtje sturen via Parro om een afspraak te maken of om informatie te delen. Een korte vraag of opmerking kan altijd. De afspraak wordt dan  na 14.00 ingepland.

Wij hebben een continurooster. Alle kinderen eten op school. U geeft dus elke dag iets mee voor de kleine pauze en voor de lunchpauze.

Gymrooster 2020-2021

Gymdagen: Woensdag & vrijdag

Gymactivteit: Woensdag vakdocent & vrijdag spelles.

Jaarrooster / vakanties

Hier vindt u de kalender van 2020-2021

De Schatkamer in beeld

Kom eens langs!

U bent van harte welkom voor een rondleiding!

De Schatkamer valt onder stichting Ante. De visie en missie van Ante: ‘Vernieuwend, betekenisvol en talentvol onderwijs bieden zodat de kinderen hun talenten in kunnen zetten en ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven. Vooruitkijken en gericht op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren.’

Hier is een impressiefilm van stichting Ante, waarin ook De Schatkamer voorkomt: